22 БЕРЕЗЕНЯ 2018


Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
Нові надходження

Нові надходження за січень
 Відділ популяризації книги і змістовного дозвілля молоді
 Відділ сприяння техній творчості солоді
 Відділ мистецтв
 Відділ абонементу
  Художня література
  Галузева література

Нові надходження за січень

Відділ популяризації книги і змістовного дозвілля молоді

Філоненко Мирослава

Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря: монографія / Мирослава Філоненко. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 334 с. – Бібліогр.: с. 249-332. – ISBN 978-611-01-0707-5
Монографія присвячена проблемі становлення особистості майбутнього лікаря у процесі навчання у вищому медичному навчальному закладі. Здійснено теоретико-методологічний аналіз основних концепцій особистісного становлення фахівця, його професійного розвитку і професіоналізації, чинників і рушійних сил становлення особистості майбутнього лікаря. Характеризуються особистісно важливі та професійно важливі якості особистості, які розвиваються у процесі учіння студентів-медиків. Здійснений системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря.
У науковому дослідженні обґрунтовано і представлено концептуальну модель особистісного становлення студентів-медиків, у якій автор обстоює необхідність впровадження цілісного психолого-педагогічного процесу, розробки методології викладання навчальних дисциплін.
У монографії представлені експериментальні дослідження, на основі яких, автор доводить необхідність упровадження інноваційних психолого-педагогічних систем, введення нових навчальних дисциплін, які спрямовуються на розвиток важливих особистісних психологічних структур для ефективного забезпечення майбутньої професійної діяльності.
Рекомендовано для науковців, викладачів, магістрантів та студентів, які цікавляться проблемами психології особистісного становлення фахівця у педагогічному процесі та професійної підготовки у ВМНЗ.Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній України: від міфів до фактів: колективна монографія / за ред.: І. Кривошеї, Н. Моравця. –К.: КНТ, 2017. – 264 с.

У виданні висвітлено події польського національно-визвольного повстання 1830-1831 pp. на Правобережній Україні. Значна увага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в соціально-економічному та суспільно-політичному житті регіону після придушення царатом Листопадового повстання.
Автори колективної монографії репрезентують українські наукові установи та вищі навчальні заклади Києва, Львова, Білої Церкви, Вінниці, Луцька, Рівного, Миколаєва, Умані, Хмельницького, а також польських наукових інституцій Варшави, Кельц, Ольштина та Ченстохови.
Для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів й учнів навчальних закладів.Шевців З. М.

Основи інклюзивної педагогіки: підручник / З. М. Шевців. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 248 с. – Бібліогр.: с. 237-247. – ISBN 978-617-673-466-6
Глосарій с. 220-228; Додатки с. 237-247
Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. Він є результатом апробації лекційного курсу з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки».
У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти. У ньому відображається особиста позиція автора на обґрунтування методології інклюзивної педагогіки як науки, висвітлюються категорії інклюзивної педагогіки: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивне виховання, форми, методи навчання і виховання квазіпрофесійної соціально-педагогічної діяльності, розглянуто ефективні методичні прийоми інклюзивної діяльності, котрі спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів.
Матеріали підручника, перш за все, адресовані студентам напряму підготовки 6.010102 – Початкова освіта та вчителям початкових класів загальноосвітніх шкіл, але будуть корисні асистентам учителів, психологам, соціальним педагогам і соціальним працівникам, психологам, дефектологам, а також і тим, хто зацікавлений проблемою навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами у масовій загальноосвітній школі.Хамітов Н. В.

Історія філософії. Проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантротопії: навч. посібник / Н. В. Хамітов, Л. Н. Гармаш, С. А. Крилова. – К.: КНТ, 2017. – 396 с. – ISBN 966-373-080-3
Філософський словник: проблема людини: с. 256-393.
Автор більшості лекцій – доктор філософських наук, професор Н. В. Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам радіо своїми програмами з проблем особистісної реалізації людини, її самотності і любові, а читачам – своїми книгами «Філософія самотності», «Звільнення від буденності», «Самотність у людському бутті», «Межі чоловічого та жіночого», філософськими романами «Маска», «Володар старості» та ін.
Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології.
Переваги даного навчального посібника у наступному:
- доступний і динамічний стиль викладу, окремі лекції читаються як філософський роман;
- підхід до історії філософії як до комунікативної системи; - виклад історії філософії як історії теоретичної філософії, філософської есеїстики та філософського мистецтва;
- наявність філософського словника, де визначені основні терміни сучасної філософії людини.
Адресується студентам вузів і коледжів, які вивчають філософські та гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії.Корона або Спадщина Королівства Руського / упоряд.: І. Сюндюков, Р. Гривінський; ред. Л. Івшина. – К.: Українська прес-група, 2017. – 696 с. – (Сер. "Б-ка газети "День" Україна Incognita). – ISBN 978-966-8152-75-7

Історія України розпочинається не 25 років тому і навіть не з 1654 року, в чому намагалась переконати нас колоніальна історіографія. Книга «Корона, або Спадщина Королівства Руського» має на меті переосмислити витоки і саму природу української державності. Це наша спроба поставити надважливе питання – з якого етапу Україна починає своє «літочислення»? Можливо, від київського князя Святослава, який у 971 році уклав мирний договір з візантійським імператором Іоанном Цимісхієм? Або ж від Ярослава Мудрого, тисячоліття утвердження якого на престолі будемо відзначати у 2019 році? В України є своя давня спадщина. Питання тільки в тому, наскільки ми готові вступити у «права власності».
Книга «Корона, або Спадщина Королівства Руського» – це звернення до минулого з позиції сучасності. Це – матеріал для творення проекту майбутнього. Це – нагода для кожного громадянина усвідомити, що його участь в житті держави не обмежується лише виборами. Книга в найширшому історичному контексті розкриває проблему відповідальності еліти та народу.Відділ сприяння техній творчості Молоді

Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2017. – 184 с.

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності “Маркетинг”. В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування веб-сайту підприємства. Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей.
Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.Пирог Т. П. Харчова біотехнологія : підручник / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. – 408 с.

У даному підручнику викладено всі аспекти харчової біотехнології – від використання мікроорганізмів та продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях до найважливіших елементів харчової біотехнології, зокрема сучасних досягнень біотехнології в одержанні традиційних та нових продуктів мікробного синтезу, що використовуються як харчові добавки.
Наведені у підручнику матеріали будуть корисними для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія» та споріднених напрямів «Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», а також спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій.Теслюк В. М. Основи профорієнтаційної роботи: навч. Посіб. – Київ: вид-во «Ліра-К», 2017. – 304 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, вчителя-предметника.
Навчальний посібник буде корисний студентам денної форми навчання напрямку підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які ведуть курс «Основи профорієнтаційної роботи».Технологія м’ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини (Текст) підручник / Л. В. Пешук, М. О. Янчева, О. І. Гащук, С. Г. Кириченко. – К. : «Центр учбової літератури». 2017. – 296 с.

Даний підручник є першою спробою узагальнити матеріал по використанню диких, мисливських і промислових тварин в технологіях м’ясних продуктів.
Підручник відповідає державному стандарту з підготовки фахівців спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізацій : «Технології зберігання, користування та переробки м’яса», «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві» та спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Готельна і ресторанна справа».Відділ мистецтв

Шульга Василь. Invisible photo business. Що має знати фотограф, який хоче знімати для світових брендів / Василь Шульга; фотограф О. Жадан; ред. К. Стецюк; іл. О. Корєшков. – К.: Пабулум, 2017. – 200 с.: фото. – ISBN 978-966-97615-1-4

Книга «Invisible photo business» допоможе вам краще уявити, що таке фотобізнес. Це машина часу, яка покаже шлях людини у фотографії від підніжжя і до вершин. Сподіваємося книжка допоможе вам уникнути великої кількості помилок, яких припускаються початківці, і сконцентруватися на головному.Відділ абонементу

Художня література

821.161.2
Б12
Бабкіна Катерина
Заговорено на любов / Катерина Бабкіна ; іл. Н. Гаврилюк. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 96 с. - ISBN 978-617-12-3191-7

Збірка поезій «Заговорено на любов» — це радше збірка емоцій, щастя, сокровенних таємниць та сердечних ран, аніж віршів. Навіть ті, хто не звик зачитуватися поезіями, знайдуть серед текстів Катерини Бабкіної слова, здатні описати саме їхні любов чи тугу, радість, гіркоту, біль, страхи або надії. Тут із граничною відвертістю постають перед читачем і найсильніші почуття, і сучасна буденність, і свято душі, і війна, котра непомітно, але невідступно пронизує мрії, переживання і вплітається у кожен наш день, у кожну думку, кожен порив серця.821.161.2
Б18
Байдак Іван
Тіні наших побачень / Іван Байдак ; ред. І. Бойко. -Х. : Віват, 2017. – 224 с. - ISBN 978-966-942-001-5

«Тіні наших побачень» Івана Байдака — це спроба розібратися в психології людських стосунків і окреслити правила життя, намагання усвідомити життєві уроки й віднайти гармонію. На прикладі вигаданих сюжетів і особистих спостережень автор пропонує читачеві зануритися у світ закритих і незакритих гештальтів і дійти власних висновків.821.133.1
В54
Вічан Дельфін де
Ніщо не заперечить ночі : роман / Дельфін де Вічан ; пер. з фр. Н. Якубовської ; ред. І. Бойко. - Х. : Віват, 2017. -381 с. - ISBN 978-617-690-804-3

Це роман-спогад, роман-сповідь, роман-шукання. Донька намагається дослідити причини самогубства матері. Чому дуже красива дівчинка, третя дитина в дружній родині, чия світлина була на багатьох плакатах, відчувала невимовний сум? Чому вона згодом, коли одружилася й стала матір`ю двох чудових донечок, так і не змогла пристосуватися до соціуму?.. Цей твір сповнений смутку, ніжності, болю і, попри все, жаги до життя.821.111
Г29
Гейман Ніл
Зоряний пил : роман / Ніл Гейман ; пер. з англ. Д. Кушніра. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 240 с. - ISBN 978-617-7496-01—7

Трістран пообіцяв повернути зірку, що впала з неба. Він вирушає у подорож, щоб здійснити бажання коханої, прекрасної Вікторії Форестер — і опиняється у зачарованому світі, що лежить за муром простого англійського селища. "Зоряний пил" — безмір пригод і магії, прекрасна казка майстра художнього слова Ніла Ґеймана, що полюбилася багатьом читачам. За мотивами книжки відзнято легендарну кінострічку.821.111(73)
Г85
Грін Джон
Досить Катрін : роман / Джон Грін ; пер. з англ. М. Марченко ; ред. В. Александров. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 280 с. - ISBN 978-617-7498-86-4

Усі Катріни завжди розривали з Коліном стосунки. Дев`ятнадцять Катрін, якщо точно. Вундеркінд і віртуоз анаграм вирушає в далеку автомобільну мандрівку. Без Катріни. Любов, дружба і померлий австро-угорський ерцгерцог дають у підсумку несподіваний серцезмінний результат у цьому вигадливо закрученому дотепному романі.821.111(73)
Г85
Грішем Джон
Інформатор : роман / Джон Грішем ; пер. з англ. М. Восков`юк ; гол. ред. В. Александров. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 432 с. - ISBN 978-617-7498-69-7

Судді повинні бути чесними і мудрими. Їхня непідкупність та неупередженість — основа всієї судової системи. Ми віримо, що вони діють в ім`я справедливості, захищають права всіх учасників процесу, карають тих, хто чинить зло, і стежать за належним дотриманням законів. Та що, як суддя порушує закон і бере хабарі?821.111(73)
Д17
Данем Ліна
Не така дівчина. Молода жінка розповідає, чого вона "навчилася" / Ліна Данем ; пер. з англ. І. Ємельянової ; ред. О. Пилипенко. - Х. : Віват, 2017. - 352 с. : іл. - ISBN 978-617-690-696-4

«Не така дівчина…» — щира, іронічна, подеколи шокуюча і провокуюча розповідь про те, чого у своєму житті вчиться кожна дівчина. У героїні можна легко впізнати себе, свою подругу або будь-яку бодай трохи знайому молоду особу…
Історію про перетворення незграбного й негарного дівчиська на сучасну, сильну і впевнену в собі молоду жінку, про подолання власних комплексів та самотності.821.161.2
Д37
10 історій для хлопців / упоряд. Н. Малетич ; ред. Г. Листвак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 160 с. - ISBN 978-617-679-447-9

Десятеро сучасних українських письменників розповідають про підліткове життя. Їхні герої — допитливі та по-юнацькому вперті, опиняються перед багатьма викликами й спокусами на порозі свого дорослішання. У цих дотепних та глибоких історіях — непрості стосунки з батьками, справжні та вдавані друзі, байдужість і розчарування, несподівані пригоди, перші симпатії, щоденні маленькі й великі перемоги... Коли емоції зашкалюють, коли хочеться бути «крутим» — чи вдасться героям розпізнати, що в житті справді важливе?821.111(73)
Д41
Джіо Сара
Остання камелія : роман / Сара Джіо ; пер. з англ. Т. Скрипник ; ред. І. Коломієць. -Х. : Віват, 2017. - 320 с. - ISBN 978-966-942-120-3

Англія, 1940 рік. Останній у всьому світі екземпляр камелії сорту «міддлберійська рожева» росте на території сільського маєтку в Англії. Американка Флора напередодні Другої світової війни укладає угоду зі злодієм. Її завдання — проникнути в маєток і відшукати камелію. Шлях до цієї мети виявляється сповненим одночасно радості й страху…
Нью-Йорк, наш час. Еддісон, яка працює ландшафтним дизайнером, разом із чоловіком Рексом приїжджає до того самого маєтку. Тепер цей будинок — власність Рексових батьків. Він, як і його дружина, обожнює детективні історії, тож, знайшовши в старовинному будинку альбом із засушеними квітками камелій, подружжя вирішує провести розслідування. Але ж раптом небезпека, з якою колись зіткнулася Флора, іще не минула? Чи спіткає Еддісон така сама доля, як і ту дівчину?821.161.2
Д66
Домонтович В.
Спрага музики / В. Домонтович ; упоряд. В. Агеєва ; ред. А. Костовська. - К. : КОМОРА, 2017. - 448 с. - ISBN 978-617-7286-21-8

Таємний агент радянської розвідки і богемний модерніст, берлінський професор-богослов і «шостий із п`ятірного грона», людина в німецькій офіцерській формі й археолог-самітник, що вивчає трипільську культуру, — якби хтось написав белетризовану біографію Віктора Петрова, така книжка не поступалася б гостросюжетністю шпигунським романам. Але поки державні архіви відмовляються надавати інформацію про цю непересічну постать, нам лишається перечитувати твори Доктора Парадокса, на сторінках яких відображаються гострі суперечності його доби, вирують емоції та чаяться тамовані пристрасті, оживають Вінсент ван Гог і Ґете, Райнер Марія Рільке і Вацлав Ржевуський. Художні тексти, опубліковані під псевдонімом В. Домонтович,— яскраві зразки інтелектуальної прози ХХ століття, що захоплюють читачів і нині.821.111(73)
Д67
Доног`ю Емма
Кімната : роман / Емма Доног`ю ; пер. з англ. А. Хлівного ; ред. Д. Щербина. - Х. : Віват, 2017. - 336 с. - ISBN 978-617-690-980-4

Усе своє життя п`ятирічний Джек провів у Кімнаті. Для нього це цілий світ; там він народився й виріс, там він грає зі своєю Ма, читає книжки, дивиться телевізор. Кімната — справжній дім для Джека, але для його Ма — це в`язниця, де протягом семи років її тримає викрадач Старий Нік. Коли він навідується до них, жінка ховає сина в шафу. І от, коли Джекові виповнилося п`ять років, мати наважується розповісти йому правду і здійснити зухвалий план втечі…821.111(73)
К20
Капоте Трумен
Інші голоси, інші кімнати : роман / Трумен Капоте ; пер. з англ. Є. Даскал ; ред. І. Бойко. - Х. : Віват, 2017. - 224 с. - ISBN 978-617-690-887-6

Напівавтобіографічний роман «Інші голоси, інші кімнати» Трумена Капоте, одного з найвідоміших прозаїків ХХ століття, — це історія тринадцятирічного хлопчика, котрий, дорослішаючи, намагається розгадати таємниці любові і смерті. Після смерті матері він вирушає в маєток батька, якого ніколи не бачив. В оточенні старих стін і нових людей, минають Джоелові дні, упродовж яких він пізнає себе й світ, дні між дитинством і юністю…821.111(73)
К41
Кінг Стівен
Крістіна : роман / Стівен Кінг ; пер. з англ. О. Любенко ; ред. Р. Мельників. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 576 с. - ISBN 978-617-12-2479-7

Арні лузер. Хирляве посміховисько в окулярах у сталевій оправі й розсипом прищів на обличчі. У кожній школі є такий хлопець, якого дівчата наче не бачать. Арні жив собі таким, допоки не побачив Крістіну і не закохався в неї. І це геть не смішно від самого початку, хоч Крістіна — машина. А потім буде страшно…821.133.1
Л36
Леві Марк
Викрадач тіней : роман / Марк Леві; пер. з фр. : М. Венгренівська, Ж. Шевченко ; ред. О. Скопненко. - К. : Рідна мова, 2017. - 192 с. - ISBN 978-966-917-184-9

Головний герой роману, мрійливий хлопчик, наділений особливим даром: він може спілкуватися з людськими тінями й навіть їх викрадати. Тіні діляться з ним таємницями, просять у нього допомоги — не для себе, а для своїх власників, і він прагне змінити на ліпше долю тих, хто йому дорогий. Хлопчик виріс, став лікарем і застосовує свій дар для зцілення хворих. Але себе самого він вилікувати не може: його душа шукає любов, утрачену багато років тому.821.133.1
Л38
Легардіньє Жіль
Остерігайтеся котів : роман / Жіль Легардіньє ; пер. з фр. О. Кінь ; ред. М. Бірченко. -Х. : Віват, 2016. - 352 с. - ISBN 978-617-690-718-3

Чи треба завжди чинити правильно? Чи, може, варто іноді вдаватися до відчайдушних і безглуздих учинків, особливо коли йдеться про прихильність незнайомця з кумедним прізвищем? Жулі Турнель сміливо вдається до авантюр — тільки б не завадили підступні коти…
Це легкий роман, із приємним французьким гумором — про дружбу, кохання, співчуття.821.111(73)
Л68
Ловсон Дженні
Несамовито щаслива. Кумедна книжка про жахливі речі / Дженні Ловсон; пер. з англ. О. Гапак ; ред. І. Тумко. - Х. : Віват, 2017. - 336 с. - ISBN 978-617-690-693-3

Ми всі чогось боїмося. Літати в літаках, їздити в ліфтах, лишатися в темряві… Швидкості або висоти, комах або гризунів, натовпу або самотності… Насправді все це тотальне ніщо порівняно зі справжніми «тарганами», які можуть оселитися у вашій голові. Переконані, що абсолютно здорові, і таке вас не зацікавить? Помиляєтеся! Позаяк під обкладинкою — море гумору та оптимізму на тлі до біса скажено-цікавих історій. А ще там можуть бути… гроші. Тож розгортайте і насолоджуйтесь, не пошкодуєте! І стережіться скунсів, бо вони подеколи гніздяться у волоссі.821.111(73)
Л73
Локгарт Емілі
Ми були брехунами : роман / Емілі Локгарт ; ред. Т. Віланова ; пер. з англ. Ю. Максимейко. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 224 с. - ISBN 978-617-12-0510-9

Були Синклери – з тих, що літають лише першим класом і завжди живуть у п`ятизіркових готелях. Був приватний родинний острів. Була Вона, дівчина – перша онука, білошкіра, висока, вродлива. Був Він, хлопець – бунт, амбіції та міцна кава. Були четверо друзів-брехунів, літо, імена на піску та запах океану. Було перше кохання. І була – катастрофа? Вона ставить питання. Вона пише їх на стікерах над ліжком. Вона хоче дізнатися правду. І чує брехню. Але Вона таки дізнається.
Ви також дізнаєтесь правду… Але якщо вас запитають, чим закінчується ця книжка, не кажіть нізащо. Просто збрешіть.821.111(73)
Л76
Лонсдейл Керрі
Усе, що ми бережемо / Керрі Лонсдейл ; пер. з англ. М. Пухлій ; ред. О. Донічева. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 384 с. - ISBN 978-617-7498-27-7

Еймі Тірні не судилося вийти заміж за коханого. В день їхнього весілля дівчина присутня на Джеймсовому похороні. Попри страшний удар Еймі знаходить сили розпочати все спочатку та жити незалежним життям. Однак Еймі весь час думає про померлого нареченого: дещо в його загибелі видається підозрілим. І, як виявляється, недарма…821.111(73)
М14
Майєр Філіпп
Син / Філіпп Майєр ; пер. з англ. Т. Скрипник ; ред. Н. Скосарьова. - Х. : Віват, 2017. - 576 с. - ISBN 978-617-690-888-3

Техас 1849 року. До будинку, де мешкає тринадцятирічний Ілай Мак-Каллоу, вдирається загін команчів, які вбивають його рідних, спалюють майно, а його самого забирають у полон. За три роки життя серед індіанців хлопець припадає до них душею та майже забуває про своє походження. Але коли його плем`я винищує епідемія, Ілай повертається до білих... Жорстокість і прагматизм Ілая відбиваються в долях представників прийдешніх поколінь Мак-Каллоу. Кохання, честь, діти — усе віддається на поталу амбіціям, коли ця родина стає однією з найвпливовіших у Техасі. Та, як і всі могутні династії, ця сім`я колись та й мусить зіткнутися з наслідками свого вибору.821.161.2
М69
Михед Олександр
Транзишн / Олександр Михед ; ред. А. Ящук. - Х. : Віват, 2017. - 224 с. - ISBN 978-617-690-939-2

«Транзишн» Олександра Михеда — це перевірка на міцність оболонки реальності, спроба зазирнути за межу людського, зняти з нього шкаралупу й залишити найважливіше. Що там, усередині? Хіть? Ненависть? Страх? Старі рани, які болять усе життя? Письменник блукає між минулим і майбутнім, і скрізь перед його очима — тільки самотність, тільки морок821.133.1(493)
Н85
Нотомб Амелі
Подив і тремтіння : роман / Амелі Нотомб ; пер. з фр. В. Шовкуна ; ред. С. Осока. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 128 с. - ISBN 978-617-679-370-0

Це найвідоміший роман бельгійської письменниці, удостоєний премії Французької академії, перекладений багатьма мовами.
В основі роману — глибокий конфлікт двох традицій і культур: Сходу й Заходу. Героїня народилася в Японії й тепер повернулася туди працювати у великій токійській компанії. Дівчина робить спроби приносити користь, але ментальне провалля, яке пролягло між нею й роботодавцями, постійно призводить до неприємностей.821.111(73)
Р58
Ровелл Рейнбоу
Фанатка : роман / Рейнбоу Ровелл ; пер. з англ. С. Орлової ; ред. О. Пилипенко. - Х. : Віват, 2017. - 432 с. - ISBN 978-617-690-800-5

Головна героїня роману «Фанатка» — дівчина Кейт, яка з головою поринула в написання фанфіку популярної серії книжок. Цього року вона вступила до коледжу, щоб вивчати літературну майстерність. На Кейт чекають нові знайомства, випробування, злети, падіння та навіть кохання! Як знайти баланс і не загубитися в цьому вирі життя?821.111
Р67
Ролінг Дж. К.
Фантастичні звірі і де їх шукати / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозов ; ред. І. Малкович. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 128 с. : іл. - ISBN 978-617-585-075-6

Фантастичні звірі… — це копія книги, що нібито належить Гаррі Поттеру, авторства Ньюта Скамандера, відомого магічного зоолога.
У книзі розглянута історія магічної зоології, описано 75 різних видів, знайдених по всьому світу. Інформація, що міститься в книзі, зібрана Скамандером протягом багатьох років спостережень та подорожей по 5 континентах. Книга є обов`язковим навчальним посібником для першокласників Гоґвортсу. Примітною особливістю книги є позначки, залишені Гаррі та Роном. Так, наприклад, з них ми дізнаємося, що Гоґвортс знаходиться в Шотландії.821.111(73)
С37
Сімак Кліффорд
Всяке тіло - трава : роман / Кліффорд Сімак ; пер. з англ. О. Безкаптурної ; ред. : Б. Мельничук, Є. Литвиненко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. - 304 с. - ISBN 978-966-10-5149-1

Події роману відомого американського фантаста Кліффорда Сімака розгортаються у невеличкому містечку Міллвілл, штат Вісконсін. Місто раптово оточує таємничий бар`єр. Звідки він узявся? Чому крізь нього не може пройти людина, але здатне проїхати порожнє авто? Чи усі живі організми утримує ця перешкода? З якою метою позаземний інтелект хоче потрапити на нашу Землю? Чи можна довіряти Квітам, які прагнуть миру та гармонії й готові до співпраці? Знайти відповіді на усі ці запитання намагаються спершу Бред Картер та інші жителі містечка, яке потрапило у пастку, а згодом й усе людство. Та чи під силу це їм? Чи вдасться людям уперше в своїй історії встановити зв`язок із позаземними формами життя?821.111(73)
С37
Сіммонс Ден
Падіння Гіперіона : роман / Ден Сіммонс ; пер. з англ. Б. Стасюка ; ред. Б. Щавурський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. - 512 с. : іл. - (Сер. "Чумацький шлях"). - ISBN 978-966-10-4715-9

Мине якихось вісімсот років, і до загадкових Гробниць часу, що порушують закони Ньютона та загальну теорію відносності, на абсолютно провінційну планету Гіперіон вирушить дивна делегація дивного культу, який боготворить невблаганного монстра. Католицький священник, полковник військово-космічних сил, геніальний поет-лихослов, тамплієр, що водить зореліт-дерево, тихий філософ, приватний детектив та безіменний дипломат – кожен із них має заповітне бажання і потаємну ціль, від яких може залежати майбутнє не тільки кільканадцяти мільярдів людей на двох сотнях планет, а й штучних інтелектів та загадкової постлюдської раси Вигнанців.821.161.2
С53
Сняданко Наталка
Охайні прописи ерцгерцога Вільгема : роман / Наталка Сняданко ; ред. Н. Федорак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 544 с. - ISBN 978-617-679-446-2

У центрі нового роману Наталки Сняданко особиста історія одного з найекстравагантніших членів імператорської родини Габсбурґів — Вільгельма, більше відомого в Україні за бойовим псевдонімом Василь Вишиваний. У романі його українську ідентичність розширено уявною — ймовірною — частиною біографії. У ній він не помирає у стінах Лук`янівської в`язниці, як відбулося насправді, а опиняється в радянському Львові, одружується, виховує сина й онуку, разом із дружиною, котра походила з давньої львівської родини, намагається пристосуватися до нової суворої дійсності. Водночас цей роман — історія кількох родин, країн, епох, воєн і міжвоєнь. Це — віддзеркалення австрійського в польському, польського — в австрійському, українського — в радянському і навпаки.82(100)-055.2
Т33
Тендітні, спокусливі, сильні... Поезії, листи, цікаві факти : усе про жінок / уклад. Л. Лапшина ; ред. О. Кандиба. - Х. : Віват, 2017. - 144 с. : кол. іл. - ISBN 978-966-942-281-1

Анна Керн, Айседора Дункан, Лу Саломе, Гала, Коко Шанель, Мерилін Монро… Талановиті, чарівні, віддані дружини й спокусливі коханки геніїв —вони не тільки надихали їх на творчість, а й самі були яскравими представницями мистецької еліти. А такі могутні і владні жінки, як Клеопатра, цариця Тамара, Роксолана, назавжди вкарбували свої імена у світову історію, ціною неймовірних зусиль проторувавши стежку на вершину слави.821.161.1
У48
Уліцкая Людмила
Драбина Якова : роман / Людмила Уліцкая ; пер. Т. Клюкіна ; ред. С. Андрющенко. - К. : Book chef, 2017. - 592 с. - ISBN 978-617-7347-91-9

До Нори, онуки патріарха родини Осецьких, потрапляє плетена скринька з листами дідуся, бабці й батька. З цих листів жінка довідується про непрості стосунки і хиткі зв`язки між поколіннями їхньої родини, які дивним чином віддзеркалюються не лише у її житті й кар`єрі, а й лишають невитравний слід у долі її сина. Це не просто історія родини, а метафора виродження чи, можливо, переродження цілого роду у спробах рухатися проти течії в пошуках себе.821.111(73)
Ф72
Флінн Гіліян
Темні кутки : роман / Гіліян Флінн ; пер. з англ. О. Бойко ; ред. В. Александров. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 384 с. - ISBN 978-617-7489-32-9

Ліббі було всього сім років, коли її старший брат убив усю родину, поки Ліббі ховалася в буфеті. Саме її свідчення допомогли ув`язнити його. Аж одного дня вже дорослу Ліббі запрошує так званий Убий-клуб, який зібрав любителів реальних злочинів і члени якого переконані, що її брат Бен не винен. Так, Бен був пов`язаний з наркотиками і чорною магією, та чи був він насправді здатен на вбивство?821.161.2
Ч-19
Чапай Артем
Тато в декреті. Про що не питають жінок / Артем Чапай ; ред. М. Бірченко ; худож. І. Потапенко. - Х. : Віват, 2016. - 160 с. : іл. - ISBN 978-617-690-720-6

Це концентрат років особистого досвіду батька двох синів, зокрема року з гаком у відпустці з догляду за дітьми.
Як можна водночас відчувати ніжність і скреготати зубами від того, що тобі «виносять мозок»? Чому, навіть пішовши в декрет, чоловік лишається у привілейованому становищі порівняно з жінкою й чому Україна просто-таки створена для чоловіків із немовлятами?821.111(73)
Ч-32
Чбоскі Стівен
Привіт, це Чарлі ! або Переваги сором`язливих : роман / Стівен Чбоскі ; пер. з англ. А. Гусак ; ред. М. Шагурі. - К. : Рідна мова, 2017. - 232 с. - (Сер. "Світовий бестселер"). - ISBN 978-966-917-105-4
<

Протагоніст роману, 15-річний Чарлі, має серйозні проблеми з головою. Цей тишко, який відвідує психіатра, пережив у дитинстві серйозну втрату, після чого навіть опинився в лікарні. А тут і новий навчальний рік в незнайомому оточенні старшої школи починається зі страшної звістки: його шкільний приятель вкоротив собі віку. Проста, щира й відверта книга про підлітків та їхнє непросте життя.Галузева література159.922.7
Б60
Бикова Анна
Самостійна дитина, або як стати "лінивою мамою" / Анна Бикова ; пер. Н. Шайнога ; іл. О. Суворової ; ред. А. Короб. - К. : Форс Україна, 2017. - 272 с. : іл. - ISBN 978-617-7347-31-5

Книга популярного сімейного і дитячого психолога Анни Бикової покликана допомогти батькам зробити своїх дітей щасливими. Турбота батьків є безмежною, але чи добре це? Іноді варто спинитися і дати шанс дитині вирішувати певні справи самостійно. Поглянути на дитячу поведінку з іншої сторони, спробувати інакші методи виховання, привчити дитину до самостійності – все це допоможе здійснити автор, яка не на теорії, а на практиці зі своїми дітьми випробувала різноманітні способи виховання. Доповнюють книгу малюнки у скрайбінг-манері.37.018.1
З-66
Зіцер Діма
Свобода від виховання / Діма Зіцер ; пер. з рос. І. Тумко ; ред. А. Альошичева. - Х. : Віват, 2016. - 272 с. : іл. - ISBN 978-617-690-688-9

Чи знаєте ви, що для гармонійного розвитку дітей потрібна не так педагогіка, як логіка? І що найкраще в житті з дитиною трапляється не завдяки, а всупереч так званому традиційному вихованню? Досвідчений педагог Діма Зіцер не перший рік вивчає взаємодію дорослих і малих людей. У книжці «Свобода від виховання» він розповідає, як повернути радість від спілкування з дітьми, і доводить, що ростити їх — це цікава пригода, а не важкий обов`язок.37.018.1
К83
Кронгауз Катерина
Я погана мати? і 33 інші запитання, які псують життя батькам / Катерина Кронгауз ; пер. з рос. О. Уліщенко ; ред. І. Тумко. - Х. : Віват, 2016. - 320 с. - ISBN 978-617-690-692-6

Кожна мати рано чи пізно починає сумніватися, чи правильно вона виховує свого малюка. І кожна щоразу переймається думкою: «А чи хороша я мати?» Катерина Кронгауз порушує актуальні для жінок питання про щастя дитини, атмосферу в сім`ї та вплив на неї «своїх і чужих».
Однак найбільше авторку непокоїть те, чи може бути щасливою родина, у якій жінка не відмовляється від своїх інтересів і душевного комфорту.17.023.34
Р82
Рубін Гретхен
Проект щастя / Гретхен Рубін; пер. з англ. А. Саган ; ред. А. Весній. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 368 с. - ISBN 978-617-679-361-8

«Проект Щастя» — це книга ідей, яка синтезує тисячолітню мудрість та наукові дослідження, практичні поради та безцінний досвід жінки, яка, схоже, зрозуміла, що маленькі життєві зміни приводять за собою великі. От лише кожному варто вирішувати, що саме обрати і записати у свій проект, аби, зреалізувавши його, відчути себе по-справжньому щасливим.


Вгору
Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
П'ятниця - з 10-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх